منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

منابع دکترای باغبانی،دکتری زراعت،دکتری حسابداری،دکتری مدیریت آمو

منابع دکترای باغبانی،دکتری زراعت،دکتری حسابداری،دکتری مدیریت آموزشی،دکتری مهندسی صنایع 1390:

۱-مهندسی صنایع(کلیه گرایش­ها)                 دانشگاه دولتی نیمه متمرکز
شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی+سوالات زبان تافل
2-استعدادتحصیلی
3-آمارواحتمال و کنترل کیفیت آماری
4-تحقیق درعملیات 1و2
5-طراحی سیستم‌های صنعتی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش منابع دکتری حسابداری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری

۲-دکتری مهندسی صنایع-برنامه ریزی و مدیریت تولید       منابع کنکور ‏دانشگاه آزاد‏
شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل
2-آمارواحتمال
3-تحقیق درعملیات
4-اقتصاد مهندسی پیشرفته
5-طراحی سیستم های صنعتی
6-برنامه ریزی تولیدوکنترل موجودی ها
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)  
 
۳-دکتری مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم     منابع آزمون دانشگاه آزاد‏شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
1-زبان تخصصى
2-آمار
3-تحقیق درعملیات
4-تئوری های مدیریت
5-اقتصاد
6-برنامه ریزی تولیدوکنترل موجودی ها
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

****************

منابع دکتری زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی،منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی،منابع دکتری بوم‌شناسی زراعی- دکتری دانشگاه دولتی نمیه متمرکز
منابع دکتری شناسایی و مبازره با علف‌های هرز
منابع دکتری مهندسی تولیدات گیاهی
منابع دکتری علوم و تکنولوژی بذر
منابع دکتری زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی
منابع دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف‌های هرز)
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)
منابع دکتری اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
منابع دکتری کشاورزی اکولوژیک
منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی
منابع دکتری بوم‌شناسی زراعی

شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی
2-استعداد تحصیلی
3-آمار و طرح آزمایش‌ها
۴-ژنتیک و اصلاح نباتات
5-زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش منابع دکتری حسابداری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

۲-دکتری زراعت–فیزیولوژی گیاهان زراعی‎‏،اکولوژى گیاهان زراعى-دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰:
1-زبان تخصصی 
2-اصول زراعت
3-زراعت تکمیلی
4-مباحث تکمیلی اکولوژی گیاهان زراعی(مدیریت منابع تولید و جنبه های نوین خاکورزی)
5-فیزیولوژی گیاهان زراعی
6-تکنولوژی بذر
7-تجزیه های آماری در علوم زراعی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

***************

منابع دکترای باغبانی،دکتری زراعت،دکتری حسابداری،دکتری مدیریت آموزشی،دکتری مهندسی صنایع 1390:

۱-مهندسی صنایع(کلیه گرایش­ها)                 دانشگاه دولتی نیمه متمرکز
شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی+سوالات زبان تافل
2-استعدادتحصیلی
3-آمارواحتمال و کنترل کیفیت آماری
4-تحقیق درعملیات 1و2
5-طراحی سیستم‌های صنعتی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش منابع دکتری حسابداری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری

۲-دکتری مهندسی صنایع-برنامه ریزی و مدیریت تولید       منابع کنکور ‏دانشگاه آزاد‏
شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل
2-آمارواحتمال
3-تحقیق درعملیات
4-اقتصاد مهندسی پیشرفته
5-طراحی سیستم های صنعتی
6-برنامه ریزی تولیدوکنترل موجودی ها
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)  
 
۳-دکتری مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم     منابع آزمون دانشگاه آزاد‏شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
1-زبان تخصصى
2-آمار
3-تحقیق درعملیات
4-تئوری های مدیریت
5-اقتصاد
6-برنامه ریزی تولیدوکنترل موجودی ها
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

****************

منابع دکتری زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی،منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی،منابع دکتری بوم‌شناسی زراعی- دکتری دانشگاه دولتی نمیه متمرکز
منابع دکتری شناسایی و مبازره با علف‌های هرز
منابع دکتری مهندسی تولیدات گیاهی
منابع دکتری علوم و تکنولوژی بذر
منابع دکتری زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی
منابع دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف‌های هرز)
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)
منابع دکتری اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
منابع دکتری کشاورزی اکولوژیک
منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی
منابع دکتری بوم‌شناسی زراعی

شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی
2-استعداد تحصیلی
3-آمار و طرح آزمایش‌ها
۴-ژنتیک و اصلاح نباتات
5-زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش منابع دکتری حسابداری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

۲-دکتری زراعت–فیزیولوژی گیاهان زراعی‎‏،اکولوژى گیاهان زراعى-دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰:
1-زبان تخصصی 
2-اصول زراعت
3-زراعت تکمیلی
4-مباحث تکمیلی اکولوژی گیاهان زراعی(مدیریت منابع تولید و جنبه های نوین خاکورزی)
5-فیزیولوژی گیاهان زراعی
6-تکنولوژی بذر
7-تجزیه های آماری در علوم زراعی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

***************

منابع دکتری مهندسی محیط زیست،دکترای مهندسی محیط زیست،جزوات دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه سراسری90،منابع دکتری مهندسی محیط زیست،جزوات دکتری مهندسی محیط زیست،منابع دکترا مهندسی محیط زیست،منابع جزوه های مهندسی محیط زیست،جزوات محیط زیست،دکتری مهندسی محیط زیست نیمه متمرکز دانشگاه سراسری، دکترای دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست،دکترا مهندسی محیط زیست سال۱۳۹۰
جزوه‌های پی اچ دی آزمون به گونه‌ای جمع آوری شده‌اند که بتوانند پاسخگوی نیاز‌های داوطلبان برای شرکت در آزمون را داشته باشند.
اگر در میان این مطالب مباحثی وجود دارد که جزوه های پی اچ دی آزمون آنها را پوشش نمیدهد،میتوانید از مراجع دانشگاهی در این زمینه استفاده کنید.
در زیر لیست جزوات این رشته را مشاهده کنید
۱-جزوات و منابع دکترای دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست: 
بسته منابع آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مهندسی محیط زیست:
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
جزوات دکترای مهندسی محیط زیست
دکتری مهندسی محیط زیست
ریاضی مهندسی:
جزوات ریاضی مهندسی
جزوات ریاضیات
جزوه ریاضی عمومی
مکانیک سیالات:
جزوات مکانیک سیالات
انتقال حرارت:
جزوات انتقال حرارت
آب و فاضلاب:
جزوات آب و فاضلاب
آلودگی های محیط زیست:
جزوات آلودگی های محیط زیست
آلودگی هوا و روش کنترل آن:
جزوات آلودگی هوا
جزوات روشهای کنترل آلودگی
زبان تخصصى:
جزوه زبان تخصصی تحصیلات تکمیلی+سوالات زبان تافل
زبان عمومی:
جزوه زبان عمومی
مجموعه سوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست ‏چند سال اخیر بدون جواب
(کلیه دفترچه سوالات رشته های دکترای دانشگاه آزاد بدون جواب هستند.مگر اینکه یک انتشاراتی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شمارا با پاسخ تشریحی یا پاسخ کوتاه چاپ کرده باشد.)


۲-منابع و جزوات دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه سراسری ۹۰:
بسته منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی دانشگاه سراسری مهندسی محیط زیست:
منابع آزمون متمرکز دکترای مهندسی محیط زیست،منابع جزوات دکتری مهندسی محیط زیست
طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ:۲۲/۰۹/۱۳۸۹-شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
۲-استعداد تحصیلی
۳-آب و فاضلاب
۴-آلودگی هوا
۵-منابع آب
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

***************

دکتری حسابداری،جزوات دکترا حسابداری،منابع دکتری حسابداری دانشگاه آزاد و دکترای دانشگاه دولتی
جزوات اساتید طراح سوال دکتری حسابداری
منابع دکتری حسابداری،منابع کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری
دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی:
زبان تخصصی+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
زبان عمومی
حسابداری مدیریت
تئوریهای حسابداری
حسابرسی
مدیریت مالی
آمار
روش تحقیق
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)   

۲-دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه دولتی،دکتری نیمه متمرکز حسابداری:
1-زبان انگلیسی+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-استعداد تحصیلی
3-تئوری­های حسابداری
4-حسابداری مدیریت
5-حسابرسی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

*******************

۱-جزوات ومنابع دکتری باغبانی و مجموعه باغبانی دانشگاه دولتی-نیمه متمرکز:
منابع دکترای علوم باغبانی و فضای سبز،منابع دکترای سبزی‌کاری،منابع دکترای میوه‌کاری منابع دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
منابع دکتری باغبانی،جزوات دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
منابع آزمون متمرکز دکترای باغبانی،جزوات پیشنهادی دکترا باغبانی
منابع دکترای علوم باغبانی و فضای سبز،دانشگاه آزاد و دکترای دانشگاه دولتی
منابع دکترای سبزی‌کاری
منابع دکترای میوه‌کاری
منابع دکترای فیزیولوژی واصلاح میوه
منابع دکترای فیزیولوژی واصلاح سبزی
منابع دکترای گیاهان صنعتی، گیاهان زینتی
منابع دکترای گیاهان دارویی
منابع دکترای دویه‌ای و نوشابه‌ای
شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-جزوات و جزوه زبان انگلیسی +سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-جزوات و جزوه استعداد تحصیلی
3-جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت
4-جزوات و جزوه اصول تولید گیاهان باغبانی
5-جزوات و جزوه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری

۲-منابع دکتری تخصصی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی:
-علوم باغبانی -فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه:

1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-فیزیولوژى گیاهى
3-بیوشیمى گیاهى
4–تغذیه گیاهى
5-هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهى
6-میوه هاى معتدله وخشک میوه ها
7-میوه هاى گرمسیرى و نیمه گرمسیرى و میوه هاى ریز
8-ژنتیک واصلاح میوه
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

-دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح گل وگیاهان زینتى:
1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-فیزیولوژى گیاهى
3-بیوشیمى گیاهى
4-تغذیه گیاهى
5-هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهى
6-گیاهان زینتى فضاى باز
7-گیاهان زینتى آپارتمانى وگلخانه اى
8-ژنتیک واصلاح گل
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
-دکتری علوم باغبانی -فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى ،ادویه اى وعطرى:
1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-فیزیولوژى گیاهى
3- بیوشیمى گیاهى
4-تغذیه گیاهى
5-هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهى
6-تولیدگیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
7-اصلاح گیاهان دارویى ادویه اى وعطرى
۸-گیاهشناسى (رده بندى)
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

***************

 منابع دکترای فلسفه تعلبم و تربیت
منابع دکترای باغبانی
منابع دکترای حسابداری، دکتری حسابداری
منابع دکتری مهندسی عمران
منابع دکتری مهندسی سازه
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی
منابع دکتری بیماری‌شناسی گیاهی
منابع دکتری علوم و قرآن حدیث
منابع دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۰
منایع دکتری دانشگاه دولتی ۹۰
سوالات آزمون دکتری۹۰، سوالات آزمون دکتری۸۹
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
منابع دکتری مدیریت مالی
منابع دکتری مدیریت آموزشی، دکترای مدیریت اموزشی
منابع دکترای فلسفه تعلبم و تربیت
منابع دکترای باغبانی
منابع دکترای حسابداری،دکتری حسابداری
منابع دکتری مهندسی عمران
منابع دکتری مهندسی سازه
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی
منابع دکتری بیماری شناسی گیاهی
منابع دکتری علوم و قرآن حدیث
منابع دکتری دانشگاه آزاد 1390
منایع دکتری دانشگاه دولتی 90
سوالات آزمون دکتری90،سوالات آزمون دکتری89
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
منابع دکتری مدیریت مالی
منابع دکتری مدیریت آموزشی،دکترای مدیریت اموزشی

شروع زمان ثبت نام آزمون۱۳۹۰:                     3/11/89 لغایت 10/11/89
تاریخ برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز۹۰:    ۲۵فروردین ماه 1390
زمان اعلام نتایج چند برابر ظرفیت:                   اواخر اردیبهشت ماه 1390
برخی از شرایط و ضوابط کلی:
*داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای مورد تایید و یا دانشجوی سال آخر که تا 31/6/1390 فارغ التحصیل شود.
*متناسب بودن مدرک تحصیلی داوطلبان با رشته مورد تقاضا در آزمون الزامیست.
*داوطلب فقط می تواند در یک رشته شرکت نماید.
*داوطلبان می توانند در زمان ثبت نام بر اساس علاقه مندی و اولویت، حداکثر 10 دانشگاه را انتخاب نمایند. اسامی داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب نمایند در قالب چند برابر ظرفیت جهت انجام مراحل بعدی در اواخر اردیبهشت ماه به دانشگاه های مورد نظر اعلام می گردد.
*اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۰ بصورت آزمون کتبی
*پس از انجام کلیه مراحل آزمون، نتایج نهایی براساس اولویت انتخاب داوطلب، نمره ارسالی دانشگاه‌ها، ظرفیتهای هر رشته و حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه پذیرنده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می گردد.
*فارغ التحصیلان رشته های مختلف با مدرک معادل حق شرکت در آزمون را ندارند مگر اینکه در آزمون جامع ارزیابی دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است ، پذیرفته شده باشند.
*معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلبان 20درصد نمره آزمون کتبی را به خود اختصاص خواهد داد. شایان ذکر است این معدل بصورت تراز شده در نمره کل آزمون تأثیر داده خواهد شد.
شایان ذکر است پذیرش نهایی بر اساس نمره ارسالی دانشگاه‌ها انجام خواهد گرفت و نمره اولیه داوطلب در پذیرش نهایی تاثیر نخواهد داشت.

دفتر مرکزی قزوین:   شهر صنعتی البرز،میدان فارابی
                             شهرصنعتی البرز،صندوق پستی ۱۵۳۳

*هرچند دفتر مرکزی پی.اچ.دی آزمون درقزوین قرار گرفته،اما این باعث نشده است که مدیران پی.اچ.دی آزمون داوطلبان دیگر را فراموش کنند؛داوطلبان دیگری که در جایی دیگر در فکر موفقیت در آزمون‌های دانشگاه‌های سراسری و دانشگاه‌های آزاد هستند. پی.اچ.دی آزمون در راستای ایجاد فرصتی برابر برای هر داوطلب ایرانی که می‌خواهد در آزمون دکتری شرکت کند،اقدام به تهیه و تدوین جزوات دکتری  با قیمت مناسب نموده است.     وی‍ژگیهای بارز جزوات پی اچ دی آزمون

گروه آموزشی پی اچ دی آزمون PhdAzmoon در تهیه جزوات و منابع(دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی)خوداز همکاری،خدمات و منابع آموزشی مجموعه های زیر در ارایه خدمات آموزشی (بسته های آموزشی،آزمون های آزمایشی و کلاسهای حضوری)و برترین منابع و جزوات دانشگاهی،جزوات دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و مهم،جزوات خلاصه نویسی رتبه های برتر کنکور بهره جسته است.                                 چرا پی اچ دی آزمون؟

جهاد دانشگاهی
موسسه پوران پژوهش
انتشارات علوی فرهیخته
کانون فرهنگی آموزش
انتشارات جهاد دانشگاهی 
انتشارات دیباگران تهران
موسسه رهپویان شریف
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
انتشارات گسترش علوم پایه
انتشارات سپاهان
انتشارات مد رسان شریف
انتشارات ارکان اصفهان
انتشارات دانشگاه شریف
انتشارات دانشگاه
موسسه نصیر
موسسه مهستان
انتشارات نگاه دانش
انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشورو...

شما می توانید  جزوات رشته مورد نظرتان را برای شرکت در آزمون دکترای دانشگاه تهران سفارش دهید

هزینه جمع آوری هر رشته وابسته به نوع آن ۲۳۸ تا ۴۳۸هزار تومان است.

دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح گل وگیاهان زینتى
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی‎‏،اکولوژی گیاهان زراعی
دکتری بیماری شناسی گیاهی‎‏
دکتری علوم ومهندسى صنایع غذایى کلیه گرایشها‏‏
دکتری علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان ‏
دکتری علوم دامی-اصلاح نژاد‎ ‎دام‎‏  ‏
دکتری علوم دامی-فیزیولوژی تولید مثل ‏
دکتری علوم و مهندسی‎ ‎آبخیزداری‎‏  ‏
دکتری آبیاری و زهکشی‎‏  ‏
دکتری سازه های آبی‎‏  ‏
‎دکتری مهندسی منابع آب‎‏  ‏
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-سیاست و توسعه
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-بازاریابی محصولات کشاورزی
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-منابع طبیعی ‏
دکتری ‎آموزش کشاورزی‎‏  ‏
دکتری توسعه کشاورزی‎‏  ‏
دکتری جنگلداری‏
دکتری‎ ‎علوم و صنایع چوب‎‏ ‏و کاغذ
دکتری حشره شناسی‎ ‎کشاورزی‎‏‏-اکولوژى و کنترل بیولوژیک،سم شناسى،فیزیولوژى و بیوسیستماتیک کنه ها
دکتری خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک‎‏  دکتری خاکشناسی-پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک‎‏  ‏دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‎‏ 
دکتری شیلات-پرورش و تکثیر آبزیان‎‏  ‏
دکتری محیط زیست‎‏
دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی‏‎‏  ‏
دکتری اصلاح نباتات‎‏-گرایش ژنتیک بیومترى و مولکولی
دکتری علوم مرتع‎‏ دکتری مکانیزاسیون کشاورزی‎‏ 
دکتری محیط زیست–برنامه ریزی محیط زیست

جزوات دکترای فیزیولوزی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-سلولی و مهندسی ژنتیک دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-بیومتری دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
جزوات دکترای علوم دامی-فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-اصلاح دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-تغذیه نشخوار دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیماری های گیاهی دانشگاه تهران
جزوات دکترای حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای خاک شناسی دانشگاه تهران
جزوات دکترای صنایع غذایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای جنگلداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای شیلات دانشگاه تهران
جزوات دکترای آبخیز داری دانشگاه تهران
جزوات دکترای مرتعداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیابان زدایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای باغبانی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و......منابع دکترای فلسفه تعلبم و تربیت
منابع دکترای باغبانی
منابع دکترای حسابداری، دکتری حسابداری
منابع دکتری مهندسی عمران
منابع دکتری مهندسی سازه
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی
منابع دکتری بیماری‌شناسی گیاهی
منابع دکتری علوم و قرآن حدیث
منابع دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۰
منایع دکتری دانشگاه دولتی ۹۰
سوالات آزمون دکتری۹۰، سوالات آزمون دکتری۸۹
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
منابع دکتری مدیریت مالی
منابع دکتری مدیریت آموزشی، دکترای مدیریت اموزشی
منابع دکتری علوم سیاسی

 
شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع دکتری:
     ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸-۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲-۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹ مهندس آروین

ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
            ۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۸
            ۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸۲ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴ 

نحوه خرید جزوات و منابع دکتری مدیریت آموزشی:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود.از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

روال کار فروشگاه(فروش جزوات و منابع دکتری مدیریت آموزشی:
۱-کلیه سفارشاتی که قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر ثبت شوند،روز بعد ارسال میگردند.
۲-کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز یکشنبه ارسال خواهند شد.
۳-از زمان تحویل بسته‌ها به پست،۳الی۴روز برای پست پیشتازو۵الی ۷روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به شما برسد(روزهای تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید)بیشترین زمان ارسال جزوات ....۶روزه میباشد به دلیل اینکه جلوتر از شما داوطلب دیگری ثبت نام کرده باشد شما داوطلب گرامی توی نوبت ارسال قرار میگیرید.
۴-کلیه سی دی ها و محصولات قبل از ارسال تست شده و پس از تایید نهایی برای خریداران ارسال شده و با توجه به بسته بندی ضد ضربه،امکان صدمه دیدن سفارش شما وجود ندارد.
۵-لطفا برای سفارش سی دی ها و محصولات از آدرس های دقیق همراه با کد پستی 10 رقمی استفاده کنید.
۶-لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل کار خود هماهنگ کنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل بگیرند در غیر این صورت بسته برگشت خواهد خورد!
۷-درصورتی که در ارسال سفارش با مشکل روبرو شدید با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را به شرح زیر ارسال کنید تا سفارش توسط ما ثبت گردد.
۸-اطلاعات مورد نیاز: نام و نام‌خانوادگی،آدرس به تفکیک استان،شهرو...-کد پستی 10 رقمی-شماره تلفن-شماره همراه نام و تعداد محصولات درخواستی
۹-برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر،ارائه پیشنهاد و انتقاد و پاسخ به سوالات احتمالی به آدرس PhdAzmoon[at]gmail.com ایمیل زده و یا با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس حاصل فرمایید.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت/یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت(جاری کارت 24 بانک سامان): بانک سامان شماره حساب      ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱  به نام محمد آروین
بانک سامان شماره کارت  ۵۱۳۶-۱۰۴۳-۸۶۱۲-۶۲۱۹  به نام محمد آروین
 
۲- پرداخت از طریق شعب بانک کشاورزی با مراجعه به شعب و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت: بانک کشاورزی شماره حساب مهر گستر      ۴۴۳۵۹۲۲۳۱   به نام محمد آروین
بانک کشاورزی شماره کارت ۸۳۷۶  ۳۹۷۶ ۷۰۱۰  ۶۰۳۷  به نام محمد آروین

منابع دکتری مدیریت آموزشی،دکترا مجموعه علوم تربیتی،جزوات دکتری منابع دکتری مدیریت آموزشی،سوالات آزمون دکتری منابع دکتری فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت‏،بانک اطلاعاتی مدیریت آموزشی،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دکتری فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت،جزوه مدیریت آموزشی‎،جزوه فلسفه ومدیریت آموزشی،جزوات دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۰،جزوات مطابق با کنکور ۱۳۹۰

-مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه کشاورزی و منابع طبیعی،دکترای 1390
-جدول زمانبندی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1390 بصورت آزمون کتبی و پاسخ کوتاه
-جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 برای کلیه رشته ها
-زمان ثبت نام آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی(Ph.D)سال90
-تاریخ برگزاری آزمون آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی(Ph.D)سال1390
-اعلام نتایج چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکترای(Ph.D)سال1390

مرکز اخبار و اطلاعات کنکور ایران     تلفن پاسخگویی: ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲  www.PhdAzmoon.com
منابع آزمون دکترای تخصصی کلیه رشته ها
نمونه سوالات و مجموعه سوالات دکتری همه رشته ها موجود است.تماس بگیرید.
منابع جزوات کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
جزوه های دکتری تخصصی(.Ph.D) ، سایت: پی اچ دی آزمون ، وبلاگ: پی اچ دی آزمون

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1389 ساعت 04:30 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر