منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری 90-91-92

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز کلیه رشته ها موجود میباشد
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز91 به سایت اضافه شد!
سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی دکتری سراسری 1390
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز 91 - مجموعه زبان انگلیسی (عمومی کلیه رشته ها-رایگان) 

******

نمونه سوالات استعداد تحصیلی دکتری سراسری 1391
نمونه سوالات دروس تخصصی دکتری سراسری 1391
نمونه سوالات فروردین91 - سوالات آزمون دکتری فروردین 1391سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی و سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد 

******

سوالهای دکتری گروه آزمایشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم پزشکی، گروه فنی مهندسی، گروه علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، گروه دامپزشکی، گروه علوم پایه، گروه زبان، گروه هنر 

******

دفترچه سوالات دکتری سراسری90 - شامل 2 دفترچه  از آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1390 (دفترچه زبان+دفترچه دروس تخصصی)
دفترچه سوالات دکتری سراسری91 - شامل 2 دفترچه  از آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1391 (دفترچه زبان+دفترچه دروس تخصصی  در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد)
(سفارش دفترچه های دکتری نیمه متمرکز تنها به دو صورت تلفنی(ارسال با پست)و از طریق E-MAIL برای شما ارسال می گردد) 

******

بسته های درسی کنکور دکتری 91
منابع نمونه سئوالات دکتری 91
دکتری 91 - پل ورود به دکتری 

******

آمادگی آزمون PhD حضوری و غیرحضوری ویژه آزمون دانشگاه آزاد و سراسری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی 

******

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2403- محیط زیست - دکتری ارزیابی محیط زیست 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2404- دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی 

****** 

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2405- دکتری مکانیزاسیون کشاورزی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2406- دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - دکتری سبزیکاری - دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2407- مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - دکتری میوه کاری - دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2408- مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - دکتری گیاهان زینتی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2409- مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - دکتری گیاهان دارویی - دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2410- مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - دکتری فیزیولوژی پس از برداشت 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2411- مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - دکتری بیوتکنولوژی و زنتیک ملکولی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2412- دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی - دکتری تکنولوژی مواد غذایی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2413- مجموعه علوم و صنایع غذایی - دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی - دکتری بهداشت مواد غذایی - دکتری بیوتکنولوژی مواد غذایی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2414- مجموعه علوم و صنایع غذایی - دکتری شیمی موادغذایی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2415- مجموعه علوم و صنایع غذایی - دکتری مهندسی صنایع غذایی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2416- دکتری مجموعه اقتصاد کشاورزی - دکتری اقتصاد منابع طبیعی - دکتری سیاست و توسعه کشاورزی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2417- دکتری بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ - دکتری بیولوژی و آناتومی چوب 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2418- بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ - دکتری صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2419- بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ - دکتری صنایع خمیر و کاغذ 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2420- دکتری مجموعه علوم خاک - بیولوژی خاک - دکتری بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2421- مجموعه علوم خاک - دکتری فیزیک وحفاظت خاک 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2422- مجموعه علوم خاک - دکتری پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2423- مجموعه علوم خاک - دکتری شیمی وحاصلخیزی خاک 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2424- دکتری مجموعه علوم دامی - دکتری فیزیولوژی دام 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2425- مجموعه علوم دامی - دکتری تغذیه دام - دکتری تغدیه نشخوار کنندگان - دکتری تغذیه طیور و دام 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2426- مجموعه علوم دامی - اصلاح نژاد دام- دکتری ژنتیک و اصلاح دام کمی - دکتری ژنتیک و اصلاح دام کیفی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2427- دکتری مجموعه علوم و مهندسی آب - دکتری آبیاری و زهکشی - دکتری علوم و مهندسی آبیاری 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2428- مجموعه علوم و مهندسی آب - دکتری سازه های آبی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2429- مجموعه علوم و مهندسی آب - دکتری منابع آب 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2430- دکتری هواشناسی کشاورزی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2431- دکتری مجموعه زراعت-اصلاح نباتات - دکتری اصلاح نباتات - دکتری ژنتیک بیومتری 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2432- مجموعه زراعت-اصلاح نباتات - دکتری زراعت - دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دکتری علوم و تکنولوژی بذر 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2433- مجموعه زراعت-اصلاح نباتات - دکتری اصلاح نباتات - دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک - دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی - دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2434- مجموعه زراعت-اصلاح نباتات - دکتری علوم علف های هرز - دکتری شناسایی و مبارزه با علف هرز 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2435- مجموعه زراعت-اصلاح نباتات - دکتری مهندسی تولیدات گیاهی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2436- مجموعه زراعت-اصلاح نباتات - دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - دکتری کشاورزی اکولوژیک - دکتری بوم شناسی زراعی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2437- دکتری مجموعه ترویج و آموزش  کشاورزی - دکتری ترویج کشاورزی - دکتری آموزش کشاورزی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2438- مجموعه ترویج و آموزش  کشاورزی - دکتری توسعه روستایی - دکتری توسعه کشاورزی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2439- مجموعه حشره شناسی کشاورزی - دکتری حشره شناسی کشاورزی (دکتری کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)، دکتری سم شناسی و فیزیولوژی حشرات، دکتری نماتدهای انگل حشرات، فیزیولوژی و سم شناسی، دکتری اکولوژی کنترل حشرات، دکتری بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها ******

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2440- مجموعه بیماری شناسی گیاهی - دکتری بیماری شناسی گیاهی -قارچ شناسی، دکتری بیماری شناسی گیاهی -نماتولوژی، دکتری ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی و گیاهی، دکتری کنترل بیولوژیک و بیماریهای گیاهی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2441- دکتری مجموعه جنگل داری - دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2442- مجموعه جنگل داری - دکتری جنگل داری و علوم جنگل 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2443- مجموعه جنگل داری - دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2444- دکتری مجموعه شیلات - دکتری تکثیر و پرورش 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2445- مجموعه شیلات - دکتری فرآوری محصولات شیلاتی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2446- مجموعه شیلات - دکتری بوم شناسی آبزیان شیلاتی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2447- مجموعه شیلات - تولید و بهره برداری صید 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2448- دکتری مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - دکتری علوم مرتع - مرتعداری 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2449- مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - دکتری بیابان زدایی 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2450- مجموعه مرتع داری و ابخیزداری و بیابان زدایی - دکتری آبخیزداری (علوم مهندسی آبخیزداری) 

******نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2451- دکتری کشاورزی هسته ای (دکتری کشاورزی هسته ای، دکتری اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی)

******

سوالات 91 دکترا،سوالات دکترا نیمه متمرکز،پاسخنامه دکترای 91،سوالات دکتری91, دانشگاه آزاد 1391, ازمون دکتری91, phd1391, دانلود 

******

در صورتی که ( سوالات-منابع-جزوات) در دست دارید که در سایت جعبه سوال (SoalBox)سایت سوال باکس www.SoalBox.com موجود نمی باشد برای فروش یا معاوضه آنها با ما تماس بگیرید. 

******

نمونه سوالات آزمون دکتری آزادسوالات دکتری نیمه متمرکزسوالات دکتری وزارت بهداشت,سوالات دکتری پیام نورنمونه سوالات دکترای

منابع دکتری91, نمونه سوال, نمونه سوالات آزمون دکتری 91, نمونه سوالات دکتری سراسری 91, نمونه سوالات دکتری منابع طبیعی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2402- محیط زیست - دکتری بوم شناسی ومدیریت حیات وحش 
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2401- دکتری محیط زیست - دکتری آلودگی های محیط زیست
منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد- سراسری - پی اچ دی 92 -www.phd1392.ir - 09189184598 - 09191812812
 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 92 -سراسری 92
منابع ارشد آزاد ,منابع کارشناسی ارشد ,منابع ارشد دانشگاه آزاد سراسری -۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.FreeSenior.blogfa.com
منابع ارشد آزاد ,منابع کنکور کارشناسی ارشد ,منابع ارشد دانشگاه آزاد -۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.FreeSenior.blogfa.com
 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد دانشگاه آزاد 92 -سراسری 92
 ۰۹۱۹ |۱۸۱|۲۸۱۲ - ۰۹۱۸ |۹۱۸|۴۵۹۸- تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
 Mohammad Arvin بانک صادرات بنام
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 02:05 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر